چارت سازمانی

مراحل اجرای پروژه

فاز اول : مشاوره تا عقد قرارداد

 

فاز دوم : اجراء پروژه