معرفی مدیران و کارکنان

مهندس علی یدایی سیاهپوش: موسس و مدیر عامل شرکت سال 1363
مهندس هادی کریمی نیا: مدیر اجرایی و ناظر متولد سال 1368
مهندس هادی افشار: مدیر اجرایی و روابط سهامداران و مشتریان، متولد سال 1985