دانستنی های دنیای معماری

نتیجه تفکر مهندسی این است که مدام اقتصاد را برای سال‌های آینده تصویر‌سازی می‌کند. داشتن چشم‌انداز برای اقتصاد خوب است، اما تعیین کردن سال مبنا و هدف برای اقتصاد و در قید قرار دادن آن اقتصاد برای رسیدن به مقادیر کمی، خود به خود عامل کنترلی است. زیاد نگاه کردن به آینده مشکل‌ساز است.
نتیجه تفکر مهندسی این است که مدام اقتصاد را برای سال‌های آینده تصویر‌سازی می‌کند. داشتن چشم‌انداز برای اقتصاد خوب است، اما تعیین کردن سال مبنا و هدف برای اقتصاد و در قید قرار دادن آن اقتصاد برای رسیدن به مقادیر کمی، خود به خود عامل کنترلی است. زیاد نگاه کردن به آینده مشکل‌ساز است.