اخبار اُورچین

نتیجه تفکر مهندسی این است که مدام اقتصاد را برای سال‌های آینده تصویر‌سازی می‌کند. داشتن چشم‌انداز برای اقتصاد خوب است، اما تعیین کردن سال مبنا و هدف برای اقتصاد و در قید قرار دادن آن اقتصاد برای رسیدن به مقادیر کمی، خود به خود عامل کنترلی است. زیاد نگاه کردن به آینده مشکل‌ساز است.