طرح تنفس محله دروس

 شرکت اورچین قصد دارد که در یک اقدام خودجوش اقدام به بهسازی معابر و اماکن سطح محله نماید.

منتظر گزارش این فعالیت باشید.