همکاری اورچین باشهرداری تهران جهت بهسازی بافت فرسوده محله بازار

به موجب این همکاری اورچین طرح بازسازی و احیای دو مسافر خانه 100 ساله در ناصرخسرو را شروع کرده و طراحی های اولیه و مقاوم سازی بنا آغاز کرده است.